Tæller Home Page

VEDTÆGTER

FOR

GRUNDEJERFORENINGEN VIBEN

Navn og formål

§ 1

Foreningens navn er ”GRUNDEJERFORENINGEN VIBEN”

§ 2

2.1.                      Foreningens formål er at varetage vedligeholdelse af de fælles grønne arealer, veje, stier, kloaker og støjsikringsbælter, samt i øvrigt varetage medlemmernes fælles interesser overfor offentlige myndigheder.

2.2.                      Foreningen er berettiget til at kræve bidrag og administrere de midler, der skal anvendes til løsning af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag.

2.3.                      De af foreningen trufne bestemmelser til gennemførelse af foreningens formål er fuldt bindende for de enkelte medlemmer.

2.4.                      Foreningen er forpligtet til efter påkrav fra Odense Byråd at tage skøde på de grønne fællesarealer, støjsikringsbælter og de private veje og stier i foreningens område – med derpå værende anlæg.

 

Medlemmerne og disses forhold til foreningen

§ 3

3.1.                      Hver grundejer har pligt til og ret til at være medlem af grundejerforeningen, jfr. tinglyst bestemmelse.

3.2.                      Hver ejendom har én stemme. Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3´s majoritet af de på generalforsamlingen mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af grund udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

3.3.                      Odense Byråd kan beslutte, at offentlige institutioner og lignende ikke skal være medlemmer af foreningen. I sådanne tilfælde skal der dog efter forhandling fastsættes bidrag til foreningen således, at offentlige institutioner og lignende deltager i foreningens drifts- og vedligeholdelsesforpligtelser på lige fod med foreningens medlemmer.

3.4.                      For offentlige grønne områder, tilhørende Odense Kommune, betales ikke bidrag.

 

Ejerskifte

§ 4

4.1.                      Når et medlem overdrager sin grund, eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen, og kan intet krav rette mod dennes formue.

4.2.                      Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog vedbliver at hæfte for sine eventuelle restancer, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

4.3.                      Både den tidligere og den nye ejer er forpligtet til at anmelde ejerskifte til foreningen. I forbindelse hermed skal oplyses om den nye ejers navn, bopæl samt ejendommens hus- og matrikelnummer.

4.4.                      Anmeldelse af ejerskiftet skal ske senest en måned efter overtagelsesdagen.

 

Kontingent og hæftelse

§ 5

5.1.                      Hvert medlem betaler for hver grund medlemmet ejer et årligt kontingent, der betales forskudsvis hver år inden den 1. maj.

5.2.                      Andelsboligforeningen Væbnerhatten betaler dog kontingent halvårsvis forud hver den 1.6. og 1.12. samlet for alle sine medlemmer.

5.3.                      Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

5.4.                      Hvis kontingentet ikke betales rettidigt, fremsendes et skriftligt påkrav om, at restancen skal betales inden 10 dage efter, at påkravet er kommet frem til medlemmet. Som gebyr for påkravet kræves 5% af kontingentet, dog minimum kr. 50,00. Herefter overgives beløbet til inddrivelse ved retslig inkasso.

5.5.                      Foreningens medlemmer hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtelser, ej heller i forhold til tredjemand.

I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også gælder tab, som foreningen har på de enkelte medlemmer.

 

Generalforsamlingen

§ 6

6.1.               Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

6.2.                      Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der møder enten personligt eller med repræsentant, der har skriftlig fuldmagt.

§ 7

7.1.                      Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

7.2.                      Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

7.3.                      Forslag til vedtægtsændringer skal bestyrelsen sende ud til alle medlemmer senest 5 dage før generalforsamlingen.

§ 8

8.1.                      På hver ordinær generalforsamling skal efterfølgende punkter behandles:

1.                           Valg af dirigent.

2.                           Formanden aflægger beretning om det forløbne år.

3.                           Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer.

4.                           Evt. vedtægtsændringer.

5.                           Indkomne forslag

6.                           Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

7.                           Valg af bestyrelse samt suppleanter.

8.                           Valg af revisorer.

9.                           Valg af revisorsuppleant

10.                        Eventuel.

§ 9

9.1.                      Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med 8 dages varsel, når den mener det nødvendigt, ligesom 1/4 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kan forlange generalforsamlingen indkaldt.

9.2.                      Dagsordenen skal tydeligt fremgå af skrivelsen.

9.3.                      Bestyrelsen skal, når en sådan henvendelse foreligger, senest 3 uger efter indkalde til møde med mindst 8 dages varsel. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 10

10.1.             Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol.

 

Bestyrelse

§ 11

11.1.                   Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, én for hvert delområde, der vælges på en generalforsamling af det pågældende delområdes medlemmer. Såfremt delområdet ikke vælger et medlem, skal generalforsamlingen vælge ét.

11.2.                   Bestyrelsen konstituerer sig selv på generalforsamlingen.

11.3.                   Bestyrelsen vælges for max. 2 år ad gangen – dog således, at formanden og 2 medlemmer afgår på lige årstal, medens kasserer og 2 medlemmer afgår på ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

11.4.                   Bestyrelsen leder under ansvar for generalforsamlingen foreningens anliggender og disponerer over anvendelsen af dens pengemidler, som indsættes på konto i et pengeinstitut eller på en postgirokonto.

11.5.                   Dispositionsberettiget til forannævnte konto er bestyrelsen, tegnet ved mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

11.6.                   Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i utide, eller uden gyldig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder må vedkommende, hvis bare ét medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for ham indtræder da straks i hans sted. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre en 4, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for valg af manglende bestyrelsesmedlemmer.

 

Tegningsret og bemyndigelse

§ 12

12.1.                   Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virke. Der afholdes møde så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

12.2.                   Over det på møderne passerede føres en protokol, der skal underskrives af formand og sekretær.

12.3.                   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer giver møde.

12.4.                   Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

12.5.                   Bestyrelsen er bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt for gennemførelse af generalforsamlingens beslutninger.

 

Revisor og regnskab

§ 13

13.1.                   Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. De vælges for 2 år, dog således at 1. revisor afgår på lige årstal, og 2. revisor afgår på ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

13.2.                   Foreningens regnskab føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn.

13.3.                   Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil 31. december 1987. Regnskabet skal forelægges revisorerne inden den 31. januar og skal være revideret så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

 

Legepladsudvalget

§ 14

14.1.                   For de enkelte delområder i grundejerforeningen nedsættes et legepladsudvalg på min. 2 max. 4 medlemmer, hvor det bestyrelsesmedlem, der er valgt for delområdet, virker som formand. Øvrige medlemmer vælges af delområdets beboere.

14.2.                   Legepladsudvalget disponerer over de på grundejerforeningens generalforsamling vedtagne midler på følgende vilkår:

Udvalget indkalder min. 1 gang årligt delområdets beboere til koordineringsmøde, hvor aktiviteterne fastlægges ved simpelt flertal af de fremmødte, og midlerne kan benyttes til følgende formål:

                      Nyindkøb og vedligehold af legeredskaber.

                      Ekstra beplantning på legepladsområdet.

 

Særlige bestemmelser

§ 15

15.1.                   Forekommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsens pligtig til efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse.

15.2.                   Vejfondens midler indsættes i pengeinstitut efter bestyrelsen nærmere valg, og anbringes i øvrigt efter de retningslinier, der er fastlagt i lov om anbringelse og bestyrelse af umyndiges midler m.v.

§ 16

16.1.                   Ved vedtægtsændringer kræves 2/3´s majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer.

16.2.                   Denne vedtægt godkendtes på generalforsamlingen den 8/2 1996.

16.3.                   Disse og senere ændringer af vedtægten skal godkendes af Odense Kommune.