Tæller Nyheder

Nyheder

5 april 2024:
Den nye bestyrelse har nu konstitueret sig, og Malthe er blevet valgt som formand og Jørgen er blevet valgt som næstformand. Oplysninger under bestyrelse er opdateret. Desuden er referatet fra bestyrelsesmødet lagt ind under referater. Udover konstituering var fartbump på stamveje, legepladser samt larm fra råger på dagsordenen. 


6 marts 2024:

Der er nu gennemført en vellykket generalforsamling, og referat, formandens beretning og resultat, balance & budget ligger her på hjemmesiden under Referater. Som noget nyt kan der også under Referater læses opsummerende referater uden personfølsomme oplysninger fra bestyrelsesmøder. Desuden når der kommer nyt her på hjemmesiden så vil bestyrelsen skrive det på Facebook gruppen som hedder "Grundejerforening Viben"


19 september 2023:

Indsendt høringssvar til  ændringer af kommuneplanen/lokalplanen for erhvervsområdet Tietgenbyen Nord:

Medlemmer af Grundejerforeningen Viben har følgende betænkninger til lokalplansændringen:

1) Den eksisterende maksimale højde bør i videst muligt omfang bevares, da højden vel er vedtaget af hensyn til naboer. GF Viben tænker også her på andre umiddelbare naboer i Fraugde Kærby og på Frauge-Kærby-Vej. Medlemmer af GF Viben har i forbindelse med opførsel af akkumulatortank ved varmestationen i Tietgenbyen en oplevelse af, at bygninger skæmmer i højere grad end beskrevet og forventet af forvaltningen. Vi vil opfordre til, at alle byggerier over eksisterende maksimale højde skal simuleres, så naboer har mulighed for at gøre indsigelser.
2) GF Viben har som følge af Metas opførsel af datacenter været stærkt belastet af lysforurening, og af hensyn til både egne medlemmer og andre naboer, bør der fremsættes krav om at minimere lysforurening for naboer. Det har i perioder været svært for de medlemmer som bor tættest på byggeriet, at få uafbrudt søvn, hvilket er sundhedsskadende. I årets mørke, fugtige måneder spredes lyset ganske langt, og lyset fra Metas byggeri har, på Væbnerhatten, givet mere lys end gadelamperne.
3) GF Viben har oplevet en stigende trafikstøj fra Ring 3. Vi frygter en meget større stigning i støjniveau under anlæggelse og drift af produktionsfaciliteterne. Vi opfordrer derfor til, at kommunen i højere grad udfører støjdæmpende foranstaltninger som omtalt i lokalplan 52-265 afsnit 9.5. GF Viben påtænker her også vores naboer langs hele Væbnerhatten og på Rørhatten.

På vegne af bestyrelsen i Grundejerforeningen Viben.


8 maj 2023:

Der er lavet miljøsvineri i en vejbrønd ud for Væbnerhatten 116. En person har hældt spildolie i brønden, hvilket blev opdaget af Marius Pedersen slamsugning.
Brønden er suget og indholdet miljøbehandlet til en pris af 1560,-kr.
Beløbet bliver trukket på vængets legepladskonto.
Det er strengt ulovligt at hælde miljøfarligt materiale i vejbrøndene. Brøndene er kun beregnet til regn- og smeltevand.
J. Frobøse


7 marts 2023:

Den 28 feb. 2023 blev der afholdt den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Viben.

Generalforsamlingen bliver gemmeført i god ro og orden. Der blev valgt nyt bestyrelsesmedlem, samt nye suppleanter. Det nye medlem kan ses under "bestyrelse" her på hjemmesiden. Alt materiale fra generalforsamlingen ligger også på hjemmesiden under "referater".26. september 2022:

Klage til Odense Komme over støjstener fra Odense Data Center
18. september 2022
Til: Christian Lysemose – Odense Kommune Klage over støjgener fra Odense Data Center

Grundejerforeningen Viben består af 181 husstande, fordelt i Væbnerhatten og Ridderhatten i Odense SØ.

Støjgenerne kommer fra Odense Data Centers ”gamle” bygning, hvor der er opsat ventilatorer til nedkøling af centrets servere. Efter vores opfattelse udgør støjgenerne fra Odense Data Center en alvorlig sundhedsrisiko for foreningens medlemmer, selvom støjen ligger under dB grænseværdien ifølge datacentrets målinger.

Det mener vi, fordi:

1) De medlemmer, der bor i Væbnerhatten, altså tættest på Odense Data Center, er konstant generet af støjen om aftenen og om natten. De beskriver det som en samling gamle propelfly, der står med motorerne i tomgang. Medlemmerne kan ikke have vinduerne åbne om aftenen og natten grundet støjniveauet. Flere beskriver søvnproblemer grundet støjen.

2) Støjen fra Odense Data Centers ventilatorer har henover sommeren været så høj, at foreningens medlemmer i Ridderhatten også har været generet af støjen om aftenen og om natten.

3) Støjen har således været særligt høj og generende henover sommeren for størstedelen af foreningens medlemmer. Det skyldes dels, at ventilatorerne har kørt på fuld kraft grundet varmen, og dels at medlemmerne har haft brug for at lade vinduerne stå åbne.

Samtidig er det vores opfattelse, at Odense Data Center ikke kan sikre en løsning indenfor rimelig fremtid, der kan nedbringe sundhedsrisikoen for grundejerforeningens medlemmer. Vi har i den forbindelse lagt vægt på følgende:

1) To bestyrelsesmedlemmer fra grundejerforeningen havde møde med Odense Data Center 24. august 2022. Odense Data Center oplyste, at man har opsat målestationer og indsamler data med henblik på at have en løsning på støjgenerne næste sommer. De havde ingen bud på konkrete løsninger på støjproblemet.

2) Odense Data Center oplyste også, at de var nødt til at køle så voldsomt, fordi Fjernvarme Fyn ikke vil aftage overskudsvarmen. Det er bekymrende, at Fjernvarme Fyn kan nægte at aftage overskudsvarmen, selvom det er politisk besluttet at Odense Data Center skal være tilsluttet fjernvarmesystemet. Hvis dette problem ikke løses snarest, kan vi imødese endnu en sommer, i 2023, med urimelige og sundhedsskadelige støjgener.

3) Ifølge Odense Data Center overholder de støjgrænserne. Det bemærkes hertil, at støjniveauet alene måles omkring datacentrets område. Der laves således ikke målinger, der måler det reelle støjniveau hos vores medlemmer. Vi mener derfor ikke, at målingerne giver et retvisende billede af støjgenerne i Væbnerhatten og Ridderhatten.

På baggrund af ovenstående mener vi, at Odense Kommune bør foretage en undersøgelse af støjgenerne fra Odense Data Center med henblik på at vurdere om der er grundlag for et påbud om at dæmpe støjgenerne.

Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at foretage målinger i efteråret og vinteren, hvor støjgenerne aftager.

På vegne af Grundejerforeningen Viben.
Formand: Jørgen Frobøse Væbnerhatten 24 jorgen_frobose@icloud.com
Næstformand: Trine Nørregaard Ridderhatten 41 trine3011@gmail.com


5. september 2022:

Referat fra møde med Odense Data Center 24. august 2022

Vedrørende støjgener:
Odense Data Center er meget interesserede i at være dialog med os omkring støjgener. De vil også gerne oplyses, hvis vi oplever nytilkomne støjgener.
Odense Data Center laver konstante målinger via flere målestationer omkring deres område. De indsamler data med henblik på at have en løsning på støjproblemet til næste sommer. De undersøger muligheden for støjafskærmning og er i dialog med Odense Kommune omkring støjproblemet.

Den nye bygning er konstrueret anderledes, hvilket burde give færre støjgener fra denne. Det er den ”gamle” bygning, der primært forårsager støjgenerne fra ventilatorerne. Det er vores vurdering, at støjgenerne har været værst henover sommeren. Det har været særligt slemt i  august, hvor et tiltagende antal medlemmer af grundejerforeningen har været generet af støjen.

Vi har forslået Odense Data Center at undersøge muligheden for
1) at Fjernvarme Fyn kan aftage mere varme og
2) at opsætte akkumuleringstanke.

Vedrørende vindmøller:
Odense Data Center har via mail oplyst, at der ikke skal opsættes vindmøller i området.

På vegne af bestyrelsen,
Jørgen Frobøse & Trine Nørregaard22. marts 2022: 
Grundejerforeningen har modtaget dette brev fra Facebook Datacenter Odense omkring byggeriet og lysgener herfra.

Kære beboerforeninger og naboer,

 

Vi har for nylig været i dialog med flere af jer i forhold til lys forholdene på byggepladsen. Vi har lyttet til jeres feedback og har derfor monteret timere og fotoceller på alle udendørs lys for at forhindre dem i at tænde i løbet af dagen. Vi har dog forsat brug for lys i de mørke timer, og har derfor arbejdet en del med at ændre retningen på lysene på for at mindske generne. Det drejer sig bl.a. om lyset placeret langs taget af bygningen, belysningen på den vestlige del af byggepladsen samt på parkeringspladsen ved indgangen.

 

Vi sætter pris på, at I kommer til os med jeres feedback på byggeriet, og gør hvad vi kan for at imødekommende dem så vidt det er muligt i forhold til at overholde gældende regler omkring sikkerhed på byggepladsen.

 

Vi har også modtaget et spørgsmål angående det trappetårn, som er opstillet på den ene ende af datahal 3. Dette er en midlertidig trappe, som bruges som nød brandudgang for bygningsarbejderne. Det er et krav, at denne brandudgang er jævnt oplyst for at overholde arbejdsmiljø vejledningen.

 

I sammenhæng med ovenstående er vi også blevet spurgt om belysningen på bygningens facade. Det er ligeledes et midlertidigt lys som er påkrævet for at arbejdsmiljø vejledningen.  

 

Da Corona-situationen nu er i bedring forventer vi at kunne afholde et informationsmøde med opdatering om det kommende byggeri, vores arbejde og projekter i lokalområdet i den kommende i løbet af foråret.

 

Vi sender mere information når vi ved mere om tid og sted.

 

De bedste hilsner

 

Carsten Sørensen

Odense Data Center


1. Marts 2022:
Generalforsamlingen blev gennemført, og den nye bestyrelse skal nu konstituere sig.

Den nye bestyrelse har eller er i gang med at aflevere referat fra generalforsamlingen til alle adresser. Hjemmesiden er opdateret med referater m.m. og kontaktoplysninger på bestyrelsen er på vej.
22. Oktober 2021:
Generalforsamlingen blev gennemført og den nye bestyrelse har konstitueret sig.

Den nye bestyrelse har afleveret referat fra generalforsamlingen samt et spørgeskema på alle adresser, vi opfodre til at besvare spørgeskemaet. 

Desuden opfordre vi også til at i tilmelder jer vores Facebook gruppe, som kan findes under "Links" i menuen.

Hjemmesiden bliver så hurtigt som muligt opdateret med referater m.m
29. September 2021:

Vi har fået en mail fra Facebook de skriver følgende:
-------------------------------------------------

Kære beboerforeninger og naboer

 

Til vore møde i forsommeren efterspurgte I opdateringer omkring byggeriet på datacentret, og vi har nu nogle opdateringer vi gerne vil dele med jer. Vi har også en ny mulighed for at søge tilskud til projekter i området, som kunne være interessante for skoler, børnehaver og foreninger omkring jer.

 

Siden vores møde er den offentlige høring af planer og VVM vedr. den potentielle udvidelse af datacentret afsluttet, og nu er kommunen er ved at vurdere indkomne høringssvar og forberede sagen til endelig politisk afgørelse. Sagen forventes at komme på udvalgsmøder og byrådsmøde i løbet af Oktober.

 

Der er gjort betydelige fremskridt med opførelsen af ​​bygning 3 i løbet af de sidste par måneder.

 • De underjordiske ledningsarbejder er ved at være færdige, hvilket også vil betyde en reduktion i antallet af store maskiner på byggepladsen.
 • Stålkonstruktionen er fuldt opført og den primære tagdækning er også ved at være færdiggjort. Den ydre facadebeklædning er langt fremme, og snart vil bygningen være helt lukket af.
 • Næste fase bliver de indvendige arbejder, hvor de mekaniske, elektriske og arkitektoniske entreprenører vil at fortsætte installationsarbejderne.

 

Alle entreprenører er opfordret til at maksimere præfabrikation uden for byggepladsen, hvilket reducerer antallet af ressourcer på stedet, reducerer installationstiden og sikrer høj kvalitet.

 

Odense Data Center bygning 3 Project is targeting LEED Gold certification and is working to source healthy and sustainable materials..

 

Materialer der benyttes til anlægsarbejdet for bygning 3 følger desuden retningslinjerne for LEED v4.1, som er en bæredygtighedscertificering.

 

Som vi også vendte på mødet, så er der i den kommende tid mulighed for at søge midler fra vores årlige Community Action Grants-pulje som nu er åben for ansøgninger.

Frivillige organisationer og foreninger, skoler og børnehaver kan søge til projekter i Odense, der opfylder et eller flere af følgende behov:

 • Adresserer kritiske behov i lokalområdet gennem udnyttelse af teknologi til gavn for lokalområdet;
 • Skaber forbindelse mellem mennesker – on- eller offline;
 • Styrker lokal uddannelse inden for videnskab, ingeniørvidenskab samt teknik og matematik ("STEM").

 

Kender I organisationer, foreninger eller skoler eller børnehaver, der har et projekt de gerne vil søge penge til, så kan de gøre det frem til d. 15. oktober 2021 kl 23.59.

 

Ansøgningslink, programbetingelser og retningslinjer kan findes på vores hjemmeside datacenters.fb.com/grants .Vær opmærksom på, at selvom hjemmesiden er på engelsk, så er ansøgningsskemaet og programbetingelser på dansk.
24.September 2019: 
  • Veje i vængerne - Vi kommer i den nærmeste fremtid til at lave en gennemgang af vejene i vængerne, med henblik på indhentning af tilbud og reparationer af revener og huller.
  • Brosten på vejen op mod børnehuset viben bliver lagt om, da det flere steder er sunket.
  • Støj fra O3 - Vi har i bestyrelsen diskuteret om vi skulle få en 3. parts til at lave en støj måling af O3. Men da kommunen i en mulig sag altid kun vil kigge på deres tekniske beregninger, har vi valgt at undlade det.
  • Facebook byggeri- Vi får en del henvendelser omkring bekymringer vedr. Facebook byggeriet, specielt den nye udvidelse. Vi arbejder derfor på et virksomheds besøg der ovre. Hvor vi gerne vil have en teknikker til stede, som kan afklare nogle af bekymringerne. 
  • Hajtænder ved cykelsti - Vi har ved at kontakte kommunen fået lavet hajtænder på cykelstien ved sidden af Børnehuset viben. Vi har lavet en lignende forespørgsel  på hajtænder, ved den krydsningen nær Svanen.


 • 5. Februar 2019: Generalforsamling 2019 bliver afholdt 27. Februar Kl 19:30 i Børnehuset Viben. Vi håber på stort fremmøde

 • 12. December 2018: Hele bestyrelsen vil gerne ønske jer alle en glædelig jul og et rigtigt godt nytår. 

 • 29. November 2018: Det er blevet vedtaget på sidste bestyrelses møde at alt komunikation med vængeformænd skal foregå gennem mails, hvis det er noget der skal tages hånd om. 
 • Keld Hansen er blevet valgt som ny formand

 • 14 Juni 2018: Link til Odense kommune vedr. snerydning. Bliver mere synligt når tiden nærmer sig.

 • 10 Juni 2018: Legepladsrundering er foretaget - referat kan læses HER. (Husk at bruge koden som i har fået)